HoustonInternationalFestuval.jpg

Houston hosts International Student Festival

TWU Houston hosted its annual International Student Festival Monday, Feb. 6.